Go to top

ANBI status

de naam van de instelling

Stichting Strandwalfestival

het RSIN of fiscaal nummer

850958003

het post- of bezoekadres van de instelling

Van Vredenburchweg 67, 2282 SE RIJSWIJK

een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

De Stichting heeft ten doel de organisatie van het Strandwalfestival en soortgelijke evenementen, de versterking van de band tussen de bevolking onderling en tussen bevolking en bestuur van de gemeente Rijswijk. De Stichting tracht haar doel te realiseren in nauw overleg met de gemeente Rijswijk. Het doel omvat voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn. (artikel 2, lid 1 statuten)

de hoofdlijnen van het beleidsplan

De kernboodschap van het Strandwalfestival (SWF) is om inwoners, lokale organisaties en bedrijven in Rijswijk duurzaam met elkaar te verbinden. Tijdens het SWF maken zij kennis met de vele activiteiten, die tal van organisaties en verenigingen op het gebied (internationale) cultuur, kunst, sport en maatschappelijk werk te bieden hebben. Het festival is primair bedoeld om de sociale cohesie tussen de ingezetenen te versterken en groepen te verbinden

Het Strandwalfestival draagt bij aan het zichtbaar maken, verbinden en versterken van het brede Rijswijkse culturele, sportieve en maatschappelijke aanbod. De sterke culturele punten van Rijswijk (zoals bv Rijswijkse Schouwburg, Museum Rijswijk, Historische Vereniging Rijswijk, Trias, Rijswijks Jeugdtheater, Balletstudio Karin den Os, Just dance studio, Muziek in de Bonifatius) komen tot uiting in de gevarieerdheid en de kwaliteit van het festivalprogramma. Een festival dat alleen mogelijk is door de wil en wens om elkaar te ontmoeten en elkaar te versterken om zo sámen iets waardevols neer te zetten! Het versterken van de Rijswijkse identiteit en het op de kaart zetten van de stad wil de stichting SWF in nauwe samenwerking met de gemeente bereiken. Het SWF genereert spin-off effecten: contacten en verbindingen die ontstaan onder en tussen inwoners, organisaties en bedrijven, die garant staan voor een duurzame relatie in de toekomst.

Het SWF beoogt niet alleen een spetterend weekend te organiseren, maar ook de sociale cohesie van de Rijswijkse woon- en werkgemeenschap te bevorderen. Zij zijn uiteindelijk het cement, de verbinding, voor een lokale leefgemeenschap. Het Strandwalfestival is sinds 2009 uitgegroeid tot het jaarlijkse ontmoetingsfestival voor Rijswijkers. Het bezoekersaantal is van 14.000 in 2009 opgelopen tot meer dan 30.000 in 2016. Dit aantal verwacht de organisatie ook in 2017 te behalen.

Het SWF is over het algemeen wel bekend in Rijswijk, toch is er nog steeds een deel van de bewoners nog niet voldoende wordt bereikt. Zoals de bewoners van Nieuw Rijswijk (Rijswijk Buiten), jeugd tussen 12 en 18 jaar en allochtonen. En het streven is om hen dit jaar weer en nog beter te proberen te bereiken. Om het festival zo toegankelijk mogelijk te maken wordt gekozen voor een programmering die geheel gratis is. Zie Projectplan Strandwalfestival 2017.

functie van de bestuurders

Voorzitter, secretaris, penningmeester, leden

de namen van de bestuurders

  • Vorderman, Ronald (voorzitter)
  • Schott, Paulus Maria (secretaris)
  • Rooyackers, Jan Jurriaan (penningmeester)
  • Voortman, Anita Maria (lid)
  • Zijlstra, Remco Vincent (lid)
  • Olsthoorn, Johanna Maria (lid)
  • van der Wel, Johannes Henricus (lid)

het beloningsbeleid

De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter, noch aan een bestuurder, anders doen bedoeld in het volgende lid van dit artikel. (artikel 2, lid 3 statuten)
Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden hun door de stichting vergoed. Het bestuur kan besluiten dat aan de bestuurders een niet bovenmatig vacatiegeld wordt toegekend. (artikel 2, lid 4 statuten)

een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zie Evaluatie Strandwalfestival 2016.

een financiële verantwoording

Zie Financieel verslag 2016.

Vrienden